پیام فرستادن

اسکله های شناور شناور

پیشرو چین است پانتون شناور ماهیگیری 500x500x400mm ، حوضچه شناور شناور 350kg/Sqm ، حوضچه های شناور شناور HDPE پلاستیکی بازار محصول